De Wereldboom
Home>Ouders>Inschrijving nieuwe leerlingen

Inschrijving nieuwe leerlingen

Ieder kind is welkom bij ons op school ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Voorwaarde is wel dat de doelstellingen en de middelen van de school door deze leerlingen en hun ouders worden gerespecteerd.

Inschrijfformulier na gesprek

Kom gerust eens binnen! U bent altijd welkom! Als u een rondleiding wilt of uw kind wilt inschrijven kunt u contact opnemen met de locatieleider Jeroen Oude Oosterik. Dan plannen we een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek mag u altijd uw kind(eren) meenemen, want zij moeten er ook een fijn gevoel bij hebben.

Jeroen Oude Oosterik. Bel naar: 0546 86 53 66 en/of mail naar: j.oudeoosterik@stichtingquovadis.nl 

Na het gesprek neemt één van de intern begeleiders contact met u op voor een intakegesprek. Zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Twee maanden voor vierde jaar kennismaken

Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar school. Scholen kunnen kiezen op welke wijze zij de instroom van kinderen regelen. Voordat de kleuters geplaatst worden, neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op voor kennismakingsmomenten. Dit gebeurt twee maanden voor uw kind vier jaar wordt. Wij streven er naar om elk kind zo spoedig mogelijk na zijn vierde verjaardag op school te laten komen.

Speciale gevallen

Een uitzondering hierop geldt voor de kinderen die in de maand december jarig zijn. Dit is een erg drukke maand waarin het kind veel indrukken opdoet. Te denken valt aan het Sinterklaasfeest en Kerstmis. Voor kinderen die in de maand december jarig zijn, geldt dat ze na de Kerstvakantie op school kunnen beginnen. Ook voor de kinderen die vlak voor de grote vakantie jarig zijn geldt een speciale regel. In overleg met de ouders wordt (vaak) bepaald dat het kind pas in het nieuwe schooljaar begint.

Geruime tijd voor de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een uitnodiging om 5 ochtenden te komen kennismaken voor zijn/haar vierde verjaardag.

Definitieve inschrijving

Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan als.

  • Het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
  • Alle gegevens betreffende het kind en de ouders/verzorgers op het inschrijfformulier zijn ingevuld.
  • Zowel de ouders/verzorgers, als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend.
  • De benodigde documenten zijn ingeleverd. Zoals een kopie van de zorgpas, het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de andere basisschool/instelling en een kopie van de verstrekking van het bsn-nummer (sofinummer, aan te vragen bij de belastingdienst) van het in te schrijven kind.
  • Kopie paspoort beide ouders.

Wanneer u uw handtekening zet onder het inschrijfformulier van de school geeft u daarmee tevens uw toestemming voor het zo nodig inschakelen van deskundige hulp van buitenaf. Dit zal, indien nodig, in overleg met u gebeuren.