Koken is cool @ De Wereldboom

Koken is cool @ De Wereldboom’

 

We hebben onze keuken opgeknapt en onze moestuin wordt door de kinderen bijgehouden zodat alle kinderen op De Wereldboom leren waar het voedsel op hun bord vandaan komt en leren hoe ze voedsel kunnen bereiden. De Wereldboom leert kinderen de basisbeginselen van moestuinieren en koken. Basiselementen om later op een bewuste en gezonde manier te eten en te leven. Voeding ligt immers aan de basis van gezondheid.

 

Onder de foto's vindt u ons kookprotocol. Daarbij kunt u zien aan welke (kern)doelen wij werken.

 

 

 

keuken voorKeuken voor

keuken voor

keuken nakeuken na

keuken nakeuken na

 

Kookprotocol

 

1.      Missie en visie
Missie
Kinderen van 4 tot en met 13 jaar leren waar het voedsel op hun bord vandaan komt en leren hoe ze voedsel kunnen bereiden. 

 

Visie
De Wereldboom leert kinderen de basisbeginselen van moestuinieren en koken. Basiselementen om later op een bewuste en gezonde manier te eten en te leven. Voeding ligt immers aan de basis van gezondheid.

 

2.      Van zaaien tot eten
Kinderen leren niet alleen heerlijke gerechtjes bereiden, maar maken zich op een speelse en eenvoudige manier de basis van zaaien, oogsten, koken en gezond eten eigen. Ze ontdekken hoe groenten, kruiden en eetbare bloemen groeien en wat je ermee kunt bereiden. De gerechtjes bevatten de groenten, kruiden en eetbare bloemen uit hun eigen moestuintje.

 

Oudere kinderen krijgen ook informatie over onderwerpen die te maken hebben met natuur & milieu, duurzaamheid en eerlijke handel. Denk hierbij aan onderwerpen als seizoensgebonden koken, energiezuinig koken, voedselafdruk, afvalscheiding, biologische producten en gezonde voeding. Basiskennis voor een eerlijke en groene wereld waarvan zij de toekomst zijn.

 

Stad/land relatie
Kinderen en ouders krijgen zicht op de hele keten van zaaien, verzorgen, oogsten tot koken. Kinderen leren ook wat voor effect de verzorging van plantjes, het weer en klierbeestjes hebben op het resultaat.

Kinderen leren dat eten niet uit de supermarkt komt, maar uit de grond. En dat de seizoenen een grote rol spelen bij het aanbod van verschillende groenten. Zo ontstaat meer respect en bewustzijn voor natuur, landbouw en de voedselketen.

 

Kinderen leren bijvoorbeeld dat niet alle worteltjes even mooi en recht zijn. En dat sperziebonen, courgettes of tomaten hier in de winter niet buiten groeien. Dat er veel energie nodig is om producten buiten het seizoen aan te bieden, omdat ze uit verwarmde kassen of uit het buitenland komen.

 

Gezondheid en Educatie
Door kinderen bewust te maken van waar hun voedsel vandaan komt, ontstaat waardering voor gezond voedsel. Bovendien leren kinderen nieuwe smaken van groenten en kruiden. 

Bij de Wereldboom vinden we het belangrijk dat kinderen voeding als een universele schakel tussen cultuur (mensen, taal en hun geschiedenis) en de natuur (biologie, aardrijkskunde) ervaren en kunnen laten zien. De lessen zijn daarom opgebouwd uit verschillende onderdelen: 

      ruiken aan, voelen van, luisteren naar de ingrediënten waarmee er wordt gekookt, aandacht voor de eigen waarneming en vragen van leerlingen over de ingrediënten, het land van herkomst en de geschiedenis; 

      samen filosoferen over het effect van de ingrediënten op ons lichaam; zintuigen, hygiëne, voedingsstoffen, schijf van vijf; 

      de leerlingen koken zelf of helpen de kok met verschillende handelingen zoals klutsen, snijden, raspen, snipperen, vijzelen, mixen; 

      aspecten van geschiedenis, cultuurgeschiedenis, aardrijkskunde en biologie van de ingrediënten waarmee wij gaan koken ; 

      samen de eindresultaten proeven en delen; 

 

 

3.      Kerndoelen en competenties met betrekking tot het kookonderwijs
De samenleving is volop in verandering. Wij willen met ons onderwijs zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin de samenleving. Bij eigentijds onderwijs horen kerndoelen die aansluiten op de ontwikkelingen in onze samenleving. 

Bij De Wereldboom vinden we koken bij eigentijds onderwijs horen.

De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Tijdens de kooklessen geven wij invulling aan onderstaande kerndoelen. Hierdoor kunnen wij gefundeerde keuzes maken en er voor zorgen dat kinderen zich blijven ontwikkelen en een breed en gevarieerd onderwijsaanbod aangeboden krijgen. Daarnaast dienen de kerndoelen als referentiekader voor (publieke) verantwoording en kunnen wij bepalen of kerndoelen wel of niet bereikt worden/zijn. 

 

De volgende kerndoelen komen voor met betrekking tot het kookonderwijs: 

Nederlandse Taal
      Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen. 

      Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 

      Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 

 

Competenties technisch en begrijpend lezen: 

      Kunnen lezen van recepten. Het lezen, begrijpen en vervolgens toepassen van de aanwijzingen in het recept. 

      Leergierigheid 

      Kritische instelling 

      Reflecteren 

      Planmatig denken en handelen

 

 

 

 

 

Rekenen en Wiskunde
      Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 

      Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. 

      Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. 

      Kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 

 

Competenties oefenen van de rekenvaardigheden: 

      komen terug bij het koken (gewicht, inhoud) 

      Leergierigheid 

      Kritische instelling 

      Reflecteren 

      Planmatig denken en handelen

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld
      Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

 

Competenties wereldoriëntatie: 

Kinderen hebben weet van 

      Gezonde voeding 

      Eten vroeger en nu 

      Ontstaans- en groeiwijze van producten 

      Voedingsgewoonten elders 

 

Gezond gedrag
      Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

      Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 

      Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 

      Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

      Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. 

      Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 

Competenties sociaal emotionele vorming: 

      Samen koken oefent samenwerken en overige sociale vaardigheden. 

      Kinderen ontdekken dat (samen) koken een prettige bezigheid is en de kinderen laten ervaren dat zij in staat zijn om een gerecht te maken. 

      Koken geeft prettig gevoel: het gaat vaak heerlijk ruiken in de school en dit geeft sfeer en levert complimenten op. 

      Contactvaardigheid 

      Zelfvertrouwen 

      Zin voor samenwerking

      Zin voor initiatief

      Leergierigheid 

      Kritische instelling 

      Reflecteren 

      Planmatig denken en handelen

 

Competenties zintuiglijke ontwikkeling: 

      Koken en eten ontwikkelt de zintuigen

      Koken en eten zorgt voor geur en smaak

 

Kunstzinnige oriëntatie
      Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

      Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

      Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

Creatieve vorming:
      Tegemoet komen aan de scheppingsdrang van kinderen. Ze maken van losse producten iets wat ze consumeren! 

 

Bewegingsonderwijs
      Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 

 

Competenties motorische ontwikkeling: 

      Koken ontwikkelt de fijne motoriek. Allerlei technieken en vaardigheden kunnen de revue passeren: snijden, schillen, kneden, scheiden, rollen, schaven, roeren, vouwen, knippen. 

 

21-eeuwse vaardigheden
Het werken in de keuken is een leerzaam proces. Er komen veel 21e-eeuwse vaardigheden bij kijken o.a.:

      Creativiteit: nieuwe gerechten bedenken en deze kunnen uitwerken.

      Kritisch denken: een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren over de uitvoering van het recept.

      Probleemoplosvaardigheden: een (kook)probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.

      Communiceren: een recept effectief en efficiënt lezen (of plaatjes lezen), stap voor stap kunnen aflezen en kunnen uitleggen aan jezelf en anderen.

      Samenwerken: gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.

      Sociale en culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen(kinderen) met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

      Zelfregulering: doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren tijdens het koken.

Agenda
Herfstvakantie
16 oktoberLees verder
Studiedag team alle leerlingen vrij
25 oktoberLees verder
klankbordgroep
27 oktoberLees verder
Nationaal Schoolontbijt
3 novemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren