KBS De Wereldboom

Nieuwsbrief 8 december 2019

De nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,

U ontvangt de nieuwsbrief van oktober nog een keer, maar dan nu verstuurd via de website. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen dan kan het zijn dat deze in de map ongewenste mail zit. Veel leesplezier. We hopen dat u net als wij enthousiast zijn over de nieuwe lay-out van de nieuwsbrief.

Startdoelgesprekken

We zijn ook dit schooljaar gestart met startdoelgesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om een goede start te maken, samen met uw kind en met u als ouder/verzorger. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Tijdens deze gesprekken zijn (samen met kinderen) de doelen besproken en/of vastgesteld. Naar aanleiding van deze gesprekken en besproken doelen zijn met kinderen nog verschillende gesprekken gevoerd om te kijken wat ze nodig hebben om de doelen te behalen. Zo krijgt een leerling zicht op zijn eigen ontwikkeling en wordt een leerling vergeleken met zichzelf en niet met het gemiddelde of met een ander.

De kinderen van de midden- en  bovenbouw hebben een DLE-formulier ingevuld. Hierbij kunnen kinderen over een langere termijn aangeven waar ze naar toe willen werken. Om dit lange termijndoel te bereiken, worden er kleine, behapbare doelen gesteld zodat een kind ook overzicht houdt en krijgt. Door de doelen klein en behapbaar te houden doen kinderen ook succeservaringen en zelfvertrouwen op. 

Kinderboekenweek 2019

Het thema van de kinderboekenweek 2019 gaat over reizen. Reizen met met allerlei voertuigen, maar ook reizen naar andere landen en reizen in je hoofd wat je doet als je leest. Woensdagochtend is de kinderboekweek feestelijk geopend. Tijdens de kinderboekenweek zullen de verschillende groepen verschillende activiteiten doen in het kader van lezen en reizen.

Ouder- en kindactiviteit

Vanochtend hebben we weer een erg geslaagde ouder en kind ochtend gehad. Een samenwerking van VVE thuis, POV Bosrijk en De Wereldboom. Deze keer was het thema op reis. De kinderen hebben voertuigen gemaakt. Zijn voorgelezen door juffrouw Bloem. En de kinderen zijn op reis geweest naar Spanje, Turkije, Italië en Zuid-Afrika. In deze landen hebben ze muziek gemaakt en gedanst op muziek uit deze landen.

Luizenouders

Binnenkort is er weer een luizencontrole. De werkgroep kan nog enkele ouders/verzorgers gebruiken die willen helpen controleren. Als u belangstelling heeft en/of wilt helpen dan kunt u dat aangeven aan juf Jeannette. Dat mag mondeling, maar ook via de mail j.evers@stichtingquovadis.nl. Ook kunt u dit doorgeven aan Joyce de Jong. Moeder van Sander (groep 4) en Collin (groep 5). Alvast bedankt!

Podiummiddag

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen zijn er verschillende podiummiddagen gepland. Tijdens de podiummiddagen kunnen kinderen liedjes zingen, dansen, een toneelstukje spelen, een verhaal voorlezen en nog meer. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in het openbaar kunnen optreden en presenteren. Dit bevordert het zelfvertrouwen, maar buiten dat is het natuurlijk ook leuk. Ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Schoolfruit

Het komende schooljaar krijgen wij van 11 november t/m de week van 13 april elke week drie stuks schoolfruit. Het is nu nog niet bekend op welke dag het schoolfruit wordt geleverd. We kunnen u daarom ook nog geen exacte schoolfruitdata geven. We zullen dit communiceren zo gauw dit bekend is.

Tijdens het schoolfruitprogramma zullen we ook aan de slag gaan met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding.

Verkeerssituatie rondom de school

Als de kinderen met de fiets naar school komen, is het laatste stuk een wandelzone. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

We zien ’s ochtends vaak aan de kant van de Manegeweg en de Noordikslaan dat er gevaarlijke situaties ontstaan wegens fout parkeren, rijgedrag en/of te snel rijden. Zullen we met elkaar letten op onze eigen en elkaars veiligheid?

Leerlingenraad

Veel leerlingen hebben een sollicitatiebrief geschreven om zich aan te melden voor de leerlingenraad. De leerkracht heeft gestemd of gaat komende week met de leerlingen anoniem stemmen. Binnenkort zullen we de leerlingenraad presenteren.

Ouderbijdrage

Geachte ouders/verzorgers,

Sinds een aantal weken is het nieuwe schooljaar weer volop begonnen. Ook de ouderraad is dit niet ontgaan en is dan ook alweer begonnen met het plannen, organiseren en regelen van activiteiten.

Voor de extra schoolactiviteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen ontvangen wij geen overheidsbijdrage. Voor de financiering van deze festiviteiten en activiteiten wordt in de vorm van een ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan.                                           

De ouderraad van De Wereldboom organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de leerlingen. De MR en OR hebben voor dit schooljaar de ouderbijdrage op € 47,50 per kind vastgesteld, dit is inclusief de verplichte bijdrage van 30,00 voor het schoolreisje.

 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor:

     - Festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Laatste schooldag etc.)

     - Activiteiten (Schoolreisje, Pleinfeest, etc.)

Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en uw bijdrage is dus onmisbaar om dit alles te realiseren! 

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag voor 15 november 2019 op onderstaande rekening over te maken. Vermeld bij de omschrijving de naam van het kind/kinderen en de groep(en).

Rekeningnummer: NL43 RABO 0102 1633 67 t.n.v. Stichting vrienden van basisschool.

 

Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit (voor 15 november a.s.) kenbaar te maken bij de directie van de school. Er kan dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. Er is namelijk gerekend op uw bijdrage en het zou vervelend zijn als we dit jaar de activiteiten niet door kunnen laten gaan.

 

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de Ouderraad van De Wereldboom
Natascha Spanjer (penningmeester)

06-40 17 14 15

natascha.spanjer@caiway.net

 

 

KBS De Wereldboom
Bosrand 6
7602 CH Almelo

Tel.: 0546 - 86 53 66
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl