MR (medezeggenschapsraad)

 

 

 

Het belang van goed contact tussen ouder en school

De school heeft een grote invloed op kinderen. Een groot deel van de dag brengen de kinderen op school door. De school kan echter niet de opvoedingstaak van de ouders overnemen. Daarom is het van groot belang dat er een goed contact tussen ouders en school is.

Medezeggenschapsraad (MR) De Wereldboom

De Wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. Het doel van een MR is dat belanghebbenden mee kunnen praten over beslissingen die de school aangaan en dat daarbij de belangen van de diverse groeperingen in de school zoveel mogelijk worden behartigd. In sommige zaken mogen ze advies geven en in andere zaken is goedkeuring van de MR vereist. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De schooldirectie is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een adviserende rol.

Openheid en transparantie

De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt, en daarop kunnen reageren. Een van de doelstellingen van de MR is dan ook dat voor beslissingen een breed draagvlak binnen de school wordt geschapen. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor De Wereldboom, een school met minder dan 250 leerlingen, bestaat de MR minimaal uit 4 en maximaal uit 6 leden. Het is aan te bevelen dat een ouderlid en een teamlid zitting hebben in de  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende medezeggenschapsraad van Stichting Varietas.

De MR - leden van De Wereldboom zijn:
Oudergeleding: Berndien Sturing (Voorzitter), Israel Tovmasjan, Suzanne Lankamp
Personeelsgeleding: Marloes Oortman, Inge van der Velde, Marissa Engbers

Het verschil met de Ouderraad is dat de MR een wettelijke bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De Ouderraad kan de MR adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen.